Podstawa Prawna

Sąd Apelacyjny jest państwową jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

 

Został utworzony z dniem 1 października 1990 r. na podstawie przepisów:

•   ustawy z dnia 13 lipca 1990r. o powołaniu sądów apelacyjnych oraz o zmianie ustawy - Prawo o ustroju  sądów  powszechnych,  Kodeks  postępowania  cywilnego, Kodeks  postępowania  karnego,  o Sądzie Najwyższym, o Naczelnym Sądzie Administracyjnym i o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. Nr 53 poz.306 ze zm.)

•   rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 1990r. w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych w Warszawie, Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Łodzi, Poznaniu i Rzeszowie oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. Nr 56, poz. 335) - archiwalne

Sąd Apelacyjny w Warszawie działa na podstawie:

•   ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78,
poz. 483 ze zm.),
•   ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 2062 z późn. zm.),

•   zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z 1 sierpnia 2012 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach apelacyjnych (Dz.Urz. Min.Spr. nr 120),

•   rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2316 z późn. zm.),
•   rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz.U. z 2012 r. poz.1476 z późn. zm.),
•   rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (Dz. U. z 2013r. poz.69 z późn. zm.),
•   rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1991r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością notariuszy i organów samorządu notarialnego (Dz. U. Nr 42, poz.188),
•   ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. – Dz. U. z 2016 r. poz. 1138 z późn. zm.),
•   zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. Min. Spr. z 2003r., Nr 5, poz. 22 ze zm.).

Pozostałe akty prawne regulujące funkcjonowanie sądów powszechnych znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, w dziale Sądy powszechne.