Informacja o zmianie numerów rachunków bankowych

Odział Finansowo – Kontrolny uprzejmie informuje, że zgodnie ze zmianą par. 20 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2008 r. wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 114) Sądy zostały zobowiązane do prowadzenia odrębnego rachunku pomocniczego dla sum depozytowych jednostek budżetowych oraz odrębnego rachunku pomocniczego dla sum na zlecenie jednostek budżetowych.


W związku z powyższym od 1 kwietnia 2012 r. funkcjonują w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie następujące nr rachunków bankowych:


- 93 1010 1010 0404 1322 3100 0000 – wpłaty opłat sądowych ( np. opłata kancelaryjna, opłata sądowa)


- 33 1010 1010 0404 1313 9800 0000 – sumy na zlecenie (służą do gromadzenia środków wnoszonych przez strony w postępowaniach sądowych w celu finansowania czynności połączonych z wydatkami np. zaliczka na biegłego)


- 82 1010 1010 0404 1313 9120 0000 – sumy depozytowe (np. kaucje, wadia oraz sumy stanowiące przedmiot sporu otrzymane w związku z postępowaniem sądowym)

Rejestr zmian dla: Informacja o zmianie numerów rachunków bankowych