Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego.

Prezes Sądu  Apelacyjnego w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego pod nr Kd-122-50/12. Liczba wakujących  stanowisk  – 2, liczba wolnych stanowisk -4 /umowa na zastępstwo/.

Termin konkursu : 20 czerwca 2012r. w siedzibie Sądu Apelacyjnego 00-27 Warszawa, Pl. Krasińskich 2/4/6.
Termin składania zgłoszeń wyznaczony jest od 26 kwietnia do 23 maja 2012r.


Do zgłoszenia kandydat dołącza:


1. Wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego /wskazane jest podanie adresu e-mail/;


2. Życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;


3. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;


4. Oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi  postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;


5. Zaświadczenie o ukończeniu  aplikacji ogólnej prowadzonej przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdaniu egzaminu sędziowskiego , prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego lub radcowskiego;


6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;


7. Trzy aktualne fotografie zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.


Do zgłoszenia można dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje.
Wymagane dokumenty można składać osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 23 maja 2012r. w Oddziale Kadr Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Pl. Krasińskich 2/4/6, pok. 1A01 lub 1A03 lub drogą pocztową / decyduje data stempla pocztowego/.

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu  zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszona w siedzibie Sądu  4 czerwca 2012r.

Rejestr zmian dla: Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego.