Ogłoszenie o konkursie na stanowisko zastępcy dyrektora SA

Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora Sądu Apelacyjnego w Warszawie.


Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy :


- posiadają wykształcenie wyższe magisterskie,
- posiadają co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 2 lata na stanowisku kierowniczym,
- posiadają obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych,
- nie byli karani za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
- nie są pozbawieni władzy rodzicielskiej z powodu jej nadużywania lub rażącego  zaniedbywania obowiązków względem dziecka,
- nie byli karani zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
- posiadają nieposzlakowaną opinię,
- wyróżniają się wiedzą teoretyczną i doświadczeniem w dziedzinie finansów publicznych, prowadzenia inwestycji i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,
- przeciwko którym nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

Konkurs składa się  z  trzech etapów:
1/ ocena spełnienia wymagań dot. kwalifikacji kandydata /prezentacja własna, przedstawienie przez kandydata koncepcji działania na stanowisku zastępcy dyrektora Sądu/,
2/ ocena wiedzy, predyspozycji i umiejętności kandydata /na podstawie testów lub zestawu pytań/,
3/ rozmowa kwalifikacyjna.


Kryteria oceny kandydata stanowią kompetencje:
1/ zawodowe
2/ kierownicze
3/ społeczne
4/ intelektualne
5/ osobowościowe.


Do wniosku o dopuszczenie do konkursu należy dołączyć:
- życiorys i list motywacyjny
- odpis dyplomu potwierdzającego wykształcenie i kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe
- kopie dokumentów o dotychczas wykonywanych zawodach, zajmowanych stanowiskach lub pełnionych funkcjach
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz o nie prowadzeniu wobec kandydata postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji.
Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.


Dokumenty należy przesyłać w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia /decyduje data stempla pocztowego / pod  adresem: Sąd Apelacyjny w Warszawie, Oddział Kadr, Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa, z dopiskiem „ konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora”.


Lista kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie opublikowana na stronie internetowej tut.Sądu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu.
O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.   
Data publikacji ogłoszenia : 3.09.2012 r.

Krystyna Karolus-Franczyk

 

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko zastępcy dyrektora SA