Ogłoszenie wyroku w sprawie sygn. akt I ACa 608/13

9 grudnia 2013 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie sygn. akt I ACa 608/13, oddalając apelację siedmiu powodów od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 14 stycznia 2013 r. sygn. akt I C 716/12.

Powodowie (posłowie na Sejm RP) dochodzili na drodze sądowej roszczenia o ochronę dóbr osobistych, kierując je przeciwko Skarbowi Państwa - Marszałkowi Sejmu RP, żądając nakazania przez Sąd pozwanemu zaniechania naruszania wolności sumienia i wyznania każdego z powodów poprzez nakazanie usunięcia z Sali Posiedzeń Plenarnych Sejmu RP krzyża łacińskiego, umieszczonego tam bez zgody władz Sejmu w 1997 r. Sąd Okręgowy oddalił powództwo uznając, iż powodowie nie wykazali faktu naruszenia ich dóbr osobistych, a Sąd Apelacyjny podzielił to stanowisko.

W ocenie sądu odwoławczego , dla rozstrzygnięcia, czy doszło do naruszenia dóbr osobistych powodów decydujące znaczenie miało ustalenie, czy eksponowanie krzyża łacińskiego na Sali Posiedzeń Plenarnych Sejmu RP może zostać zakwalifikowane jako wywieranie presji światopoglądowej na powodów, którzy wykonują obowiązki posłów na Sejm RP. Wolność religijna ma bowiem nie tylko wymiar indywidualny, czyli prywatny, ale również społeczny, czyli publiczny. Umieszczanie krzyża w miejscach publicznych stanowi formę uzewnętrzniania wyznawanej religii. Krzyż łaciński jest przede wszystkim symbolem religijnym, nie można jednak pomijać jego znaczenia jako symbolu kultury i tożsamości państwowej. Fakt jego umieszczenia na Sali Posiedzeń Plenarnych Sejmu, wiąże się jedynie z tzw. pasywnym odziaływaniem tego symbolu, a takie oddziaływanie nie stanowi przejawu religijnej indoktrynacji ze strony państwa, naruszającej wolność sumienia i wyznania posłów. Przeciętny człowiek nie wywodzi z kontaktu wzrokowego z tego typu symbolem tak negatywnych odczuć, w stopniu który ograniczałby jego wolność sumienia i wyznania , czyli swobodą światopoglądową. W szczególności dotyczy to powodów, posłów na Sejm RP, czyli osób dojrzałych, aktywnych życiowo i społecznie, o ukształtowanym światopoglądzie. Niewykazanie przez apelujących, że doszło do naruszenia ich dóbr osobistych, przy przyjętej przez Sąd Apelacyjny koncepcji rozstrzygnięcia, czyniło bezprzedmiotowym analizowanie zarzutów apelacji, dotyczących zagadnień odnoszących się do bezprawności zaniechania pozwanego.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie wyroku w sprawie sygn. akt I ACa 608/13

Podmiot odpowiedzialny:
Romana Górecka
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2013-12-09
Publikacja w dniu:
2013-12-09
Opis zmiany:
Dodanie informacji