Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej z 23 listopada 2015r.

Uchwała

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej

z 23 listopada 2015r.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej wyraża głębokie zaniepokojenie pojawiającymi się w ostatnim czasie wypowiedziami w związku ze sprawą „byłego kierownictwa Centralnego Biura Antykorupcyjnego”.

Komentarze przedstawicieli części mediów, przypisujące konkretnym sędziom sprzeniewierzenie się niezawisłości i polityczną dyspozycyjność, budzą sprzeciw. Tym bardziej należy dać stanowczy odpór głosom reprezentantów najwyższych władz państwowych, posługujących się takim samym językiem. Zajęcie przez nas stanowiska nie jest powodowane jedynie chęcią ochrony dobrego imienia konkretnych sędziów, ale przede wszystkim potrzebą obrony fundamentalnych zasad, na których opiera się Rzeczpospolita Polska jako demokratyczne państwo prawne.

Konstytucja stanowi, że ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, a żadna z nich nie jest zwierzchnią nad pozostałymi. Władza wykonawcza nie może konkurować z władzą sądowniczą, a Prezydent RP nie jest organem mogącym „uwolnić wymiar sprawiedliwości” od sprawowania władzy w konstytucyjnie zakreślonym obszarze.

Nie dokonując oceny zastosowania prawa łaski, należy kategorycznie sprzeciwić się negatywnemu przekazowi, jaki temu towarzyszy. Nie sposób zaakceptować przedstawiania wymiaru sprawiedliwości jako instrumentu politycznego, a przez to kreowania wizerunku sądów jako instytucji niezdolnych do wykonywania konstytucyjnie powierzonych zadań.

Należy podkreślić, że postępowanie karne nie jest forum, na którym toczony jest spór pomiędzy oskarżonymi a sędziami. Oponentami dla oskarżonych są pokrzywdzeni i prokurator, zaś Sąd jest arbitrem wydającym wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, a nie w imieniu jakiejkolwiek opcji politycznej.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej apeluje o zachowanie standardów demokratycznego państwa prawnego i zaprzestanie bezpodstawnych ataków podważających niezależność sądów i niezawisłość sędziów.

Rejestr zmian dla: Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej z 23 listopada 2015r.