Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Warszawie ogłasza konkurs na wolne stanowisko inspektora w Oddziale Inwestycyjno–Gospodarczym

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2015 r.

OGŁOSZENIE Nr 1/15
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Warszawie
ogłasza konkurs na wolne stanowisko
w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie
Pl. Krasińskich 2/4/6, 00 - 207 Warszawa

na stanowisko: inspektora w Oddziale Inwestycyjno–Gospodarczym - w pełnym wymiarze czasu pracy.

  • liczba wolnych etatów: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku inspektora:

· Znakowanie mebli i innych sprzętów , uzgadnianie z Oddziałem Finansowym stanu

ilościowego i wartościowego wyposażenia w użytkowaniu.

· Dokonywanie zakupów materiałów biurowych, druków, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, wyposażenia, środków czystości i innych niezbędnych materiałów dla zapewnienia prawidłowej pracy Sądu – na podstawie zgłaszanych potrzeb w zakresie wykraczającym poza zakupy centralne.

· Prowadzenie bazy danych realizowanych w sądzie zakupów

· Prowadzenie ewidencji odbiorników radiowych i telewizyjnych oraz terminowe nakazywanie do realizacji opłat abonamentowych.

· Realizacja zamówień na pieczątki sądowe.

· Przekazywanie do pralni tog sędziowskich, ręczników obrusów i ich odbieranie.

· Prowadzenie podręcznego magazynu sądu w systemie ZSRK.

· Opracowanie dokumentacji przetargowej (w tym opisu przedmiotu zamówienia, wniosku o wszczęcie postępowania, zapisów merytorycznych w SIWZ, istotnych postanowień umowy) w zakresie działania Oddziału Inwestycyjno - Gospodarczego. Uczestniczenie w postępowaniach o zamówienia publiczne.

· Wprowadzanie do programu komputerowego ewidencji środków trwałych dokumentów przyjęcia, zdjęcia oraz zmiany miejsca użytkowania składnika majątku w celu ustalenia aktualnego stanu składników mienia.

· Sporządzanie dokumentów przyjęcia oraz zdjęcia środka trwałego w celu ujęcia składników mienia w prowadzonej ewidencji.

· Klasyfikowanie przyjmowanych składników mienia do odpowiednich grup, podgrup i rodzajów w celu poprawnego ujęcia w prowadzonej ewidencji.

· Przetwarzanie danych z systemu ewidencji do arkusza kalkulacyjnego Excel, tworzenie raportów dla komórek organizacyjnych w celu usprawnienia procesu uzgodnień stanu faktycznego użytkowanych składników majątku ze stanami ewidencyjnymi.

Wymagania konieczne na stanowisku inspektora:

· wykształcenie wyższe, preferowana administracja,

· znajomość arkusza kalkulacyjnego MS Excel oraz znajomość programów komputerowych

· wiedza z zakresu zasad prowadzenia ewidencji ilościowo -wartościowej składników majątku,

· podstawowa wiedza z zakresu procedur i zagadnień finansowych,

· podstawowa wiedza z zakresu zamówień publicznych,

· umiejętność aktywnego słuchania i zaangażowania,

· umiejętność pracy zespołowej,

· dążenie do doskonalenia zawodowego,

· umiejętność analizy danych i strukturalizowania zadań,

· znajomość organizacji i funkcjonowania sądu,

· uczciwość i obiektywizm.


Wymagania preferowane:

· 2 – letnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej (rządowej lub samorządowej)

· zdolność analitycznego myślenia,

· samodzielność, kreatywność, systematyczność, dokładność, komunikatywność, odporność na sytuacje stresowe, praca w zespole,

· preferowana znajomość systemu SAP/ZSRK

Oferujemy:

· pracę w przyjaznym zespole,

· możliwość rozwoju zawodowego,

· możliwość korzystania z wachlarza świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

· wynagrodzenie adekwatne do efektywności i jakości wykonywanej pracy,

· stanowisko pracy wyposażone w nowoczesne narzędzia,

· możliwość samorealizacji przy wykonywaniu nowych zadań.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

· CV,

· list motywacyjny,

· kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

· wypełnioną ankietę personalną,

· oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw cywilnych i publicznych,

· oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne, oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne,

· oświadczenie że nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

· podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, póz.926 ze zm.).

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 20 sierpnia 2015 r. w Oddziale Kadr Sądu Apelacyjnego w Warszawie – Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa.

 

Rejestr zmian dla: Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Warszawie ogłasza konkurs na wolne stanowisko inspektora w Oddziale Inwestycyjno–Gospodarczym