Konkurs na stanowisko asystenta sędziego (15-10-2015)

Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego pod nr Kd-122-161/15 . Liczba wolnych stanowisk – 10.

Termin konkursu : 3 grudnia 2015r. godz. 1000 sala 2A02 w siedzibie Sądu Apelacyjnego 00-207 Warszawa, Pl. Krasińskich 2/4/6 / drugi etap konkursu / i 10 grudnia 2015r./trzeci etap konkursu/.

 

Termin składania zgłoszeń: do 30 października 2015r.

 

Do zgłoszenia kandydat dołącza:

1.wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego /wskazane jest podanie adresu e-mail/;

2.własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;

3.oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;

4.oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

5.ewentualne zaświadczenie o ukończeniu aplikacji ogólnej prowadzonej przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdaniu egzaminu sędziowskiego , prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego lub radcowskiego;

6.oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;

7.oświadczenie o polskim obywatelstwie i korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich:

8. aktualną fotografię zgodną z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

 

Do zgłoszenia można dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje.

 

Wymagane dokumenty można składać osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2015r. w Oddziale Kadr Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Pl. Krasińskich 2/4/6, pok. 1A01 lub 1A03 lub drogą pocztową / decyduje data stempla pocztowego/.

 

Rejestr zmian dla: Konkurs na stanowisko asystenta sędziego (15-10-2015)