Konkurs nr Kd-122-81/16 na wolne stanowisko inspektora/specjalisty ds. gospodarki nieruchomościami w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie

 

Warszawa, dnia 20.04.2016 r.

 

OGŁOSZENIE Kd-122-81/16

Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Warszawie ogłasza konkurs na wolne stanowisko w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie Pl. Krasińskich 2/4/6, 00 - 207 Warszawa

 

 

Na stanowisko: inspektora/specjalisty ds. gospodarki nieruchomościami - w pełnym wymiarze czasu pracy.

 • liczba wolnych etatów: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku inspektora/ specjalisty ds. gospodarki nieruchomościami:

 • koordynowanie kompleksowej realizacji zadań wynikających z przeprowadzania działań związanych z pozyskiwaniem i zagospodarowywaniem nieruchomości w obszarze właściwości apelacji;
 • koordynowanie procesów związanych z opracowywaniem dokumentacji niezbędnej do gospodarowania i nadzoru nad nieruchomościami w obszarze właściwości apelacji oraz przygotowywanie projektów niezbędnych dokumentów z tego zakresu;
 • uzgadnianie z przedstawicielami użytkowników zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami oraz zadań inwestycyjnych i remontowych na nich prowadzonych;
 • opracowywanie koncepcji i wytycznych do efektywnego gospodarowania nieruchomościami oraz realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, remontowych na nieruchomościach w obszarze właściwości apelacji;
 • dokonywanie oceny stopnia realizacji zadań związanych z pozyskaniem i zagospodarowaniem nieruchomości na rzecz sądów w obszarze właściwości apelacji oraz zadań inwestycyjnych i remontowych na nich prowadzonych, jak też dokonywanie oceny ekonomicznej prowadzonych przedsięwzięć;

Wymagania konieczne na stanowisku inspektora/ specjalisty ds. gospodarki nieruchomościami :

 • wykształcenie: wyższe o profilu prawniczym lub administracyjnym
 • powyżej 5 lat doświadczenia zawodowego w administracji publicznej - gospodarka nieruchomościami, planowanie przestrzenne, budownictwo,
 • znajomość przepisów z obszaru ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015, poz. 1774 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zm.)(w szczególności z zakresu dot. odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, inwestycji państwowych jednostek budżetowych, wydatków majątkowych, szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa) i umiejętność ich interpretacji;
 • umiejętności analityczne;
 • umiejętność obsługi komputera i oprogramowania użytkowego MS Office;
 • umiejętność organizowania pracy własnej i koordynacji zadaniami;
 • operatywność, komunikatywność;
 • umiejętność przewidywania.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • wniosek do Dyrektora Sądu o zatrudnienie,
 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • wypełnioną ankietę personalną,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw cywilnych i publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne,
 • oświadczenie że nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015, poz. 2135 ze zm.)
 • 1 zdjęcie.

 

Kandydaci mogą składać dokumenty bezpośrednio w siedzibie Sądu Apelacyjnego w Warszawie, PI. Krasińskich 2/4/6 lub za pośrednictwem poczty w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia (decyduje data stempla pocztowego).

 

 

Rejestr zmian dla: Konkurs nr Kd-122-81/16 na wolne stanowisko inspektora/specjalisty ds. gospodarki nieruchomościami w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie