Dostawa bonów towarowych dla pracowników Sądu Apelacyjnego w Warszawie ZP-551-7/12

Ogłoszenie o zamówieniu (20.11.2012 r.) - plik PDF
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (20.11.2012 r.) - plik PDF
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (20.11.2012 r.) - plik DOC

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (30.11.2012 r.) - plik PDF