Dokumenty do wniosku o powołanie na asesora komorniczego

Dokumenty do wniosku o powołanie na stanowisko asesora komorniczego:

  

  1. Poświadczona notarialnie kserokopia dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu, potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego;
  2. Kwestionariusz osobowy zawierający oświadczenie, dotyczące przetwarzania danych osobowych w sprawach związanych z procedurą powołania na stanowisko asesora komorniczego oraz pełnieniem funkcji asesora komorniczego – plik do pobrania;
  3. Życiorys w formie tradycyjnej;
  4. Odpis lub uwierzytelniona przez notariusza kserokopia dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. Zaświadczenie o odbyciu aplikacji komorniczej albo innej aplikacji prawniczej wraz z potwierdzeniem zdania egzaminu końcowego (zawodowego) – z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 11 ust. 3 i 4 i 148 ust. 2 u.k.s.;
  6. Poświadczona notarialnie Uchwała Komisji Egzaminacyjnej, potwierdzająca zdanie egzaminu komorniczego - z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych;
  7. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz że nie toczyło się i nie toczy przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne z klauzulą „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” – plik do pobrania.
  8. Oświadczenie w sprawie zapoznania się z informacją, dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 oraz 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)  - plik do pobrania.
  9. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie decyzji administracyjnej w wysokości 10 zł na konto Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Śródmieście nr 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038.
  10. Oświadczenie komornika o zamiarze zatrudnienia Wnioskodawcy na stanowisku asesora komorniczego.

 

Dokumenty należy złożyć w dwóch egzemplarzach –  drugi w kserokopii.

 

 

Podstawa prawna:

Art. 129 uks w zw. z art. 130 ust. 3 uks w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 1-6 i 8 uks w zw. z art. 11 ust. 3 i 4 uks

Rejestr zmian dla: Dokumenty do wniosku o powołanie na asesora komorniczego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2019-01-11
Publikacja w dniu:
2019-01-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-26
Publikacja w dniu:
2017-04-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-24
Publikacja w dniu:
2017-04-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Dorota Skibniewska
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2014-05-21
Publikacja w dniu:
2014-05-21
Opis zmiany:
Dodanie informacji