Sposób, kolejność przyjmowania i załatwiania spraw

 

Sprawy sądowe – przekazywane ze środkami odwoławczymi przez Sądy Okręgowe pierwszej instancji do rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie – są ewidencjonowane w systemie informatycznym SAWA i rozpoznawane według kolejności wpływu, na podstawie przepisów ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. – Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 z późn. zm.), ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.j. – Dz. U. z 2016 r. poz. 1749 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015r. poz. 2316 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym mu rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniającym rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2016r., poz. 970).

 

Akta spraw procesowych są przyjmowane w Biurze Podawczym z oznaczeniem daty wpływu, a następnie kierowane do właściwych wydziałów orzeczniczych.

Przewodniczący Wydziału dokonują wstępnej kontroli dopuszczalności wniesienia środka odwoławczego.

Sprawy są przydzielane poszczególnym sędziom losowo – zgodnie z zasadami określonymi
w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r. (tj. z dnia 13 grudnia 2017 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 23) – przy wykorzystaniu informatycznego Systemu Losowego Przydziału Spraw, który uwzględnia zaopiniowany przez Kolegium Sadu i ustalony przez Prezesa Sądu Apelacyjnego podział czynności sędziego. Szczegółowe zakresy obowiązków sędziów są opublikowane przy nazwiskach sędziów w zakładkach dotyczących wydziałów Sądu Apelacyjnego.

 

Stanowisko Podsekretarza Stanu w Min.Spraw. z 15.07.16r. nr DSO-I-4601-12/16 PLIK PDF

 Po prawomocnym zakończeniu sprawy Sąd zwraca akta sprawy Sądowi I instancji.

 

Korespondencja adresowana do Prezesa, Wiceprezesów i Dyrektora Sądu oraz do oddziałów Sądu i IV Wydziału Wizytacji jest przyjmowana w Biurze Podawczym lub - gdy jest składana osobiście - w Biurze Obsługi Interesantów, następnie przekazywana do Oddziału Administracyjnego, celem rejestracji i przekazania do odpowiedniej komórki organizacyjnej celem załatwienia.