Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej

1. Podmiot powtórnie wykorzystujący informacje publiczne uzyskane z Sądu Apelacyjnego w Warszawie zawsze jest zobowiązany do podania źródła ich pochodzenia a w przypadku, gdy informacją powtórnie wykorzystywaną jest orzeczenie – dodatkowo  obowiązkowe jest podanie daty jego wydania, nazwy Sądu oraz sygnatury akt sprawy.

 

2. Powtórne wykorzystywanie informacji zawartych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego w Warszawie www.waw.sa.gov.pl jest bezpłatne.

 

3. Zasady powtórnego wykorzystania informacji publicznej udostępnionej na wniosek określone zostaną indywidualnie, z uwzględnieniem pkt.1 . Prezes Sądu może przedstawić wnioskodawcy ofertę określającą warunki ponownego wykorzystywania żądanych informacji publicznych oraz wysokość opłaty z tym związanej.

 

4. Podmiot dokonujący przetworzenia informacji publicznej pozyskanej w celu jej powtórnego wykorzystania (np. zaopatrujący orzeczenia sądowe w tezy), zobowiązany jest do wskazania tego faktu.

 

5. Podmiot powtórnie wykorzystujący informację publiczną w postaci orzeczenia jest zobowiązany do wskazania, czy wykorzystuje je w całości czy we fragmentach. W przypadku wykorzystywania fragmentów orzeczenia – obowiązkowe jest ich określenie, np. uzasadnienie faktyczne lub uzasadnienie prawne orzeczenia.

 

6. Sąd Apelacyjny w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnienie informacji, przez podmioty powtórnie je wykorzystujące, z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę (dot. ochrony danych osobowych lub tajemnic ustawowo chronionych, ochrony prawa do prywatności) a także za informacje pozyskane w sposób inny, niż określony w pkt 1 lub z pominięciem procedury wnioskowej.

 

Przysługujące środki odwoławcze:

 

-  w przypadku odmowy ponownego wykorzystywania informacji publicznej

 

Od decyzji Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie, odmawiającej ponownego wykorzystywania informacji publicznej (art. 23g ust. 7 pkt 3 oraz ust. 8 i 9 u.d.i.p.), wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy

Od decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, złożonej za pośrednictwem Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

 

- w przypadku określenia warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz wysokości opłat z tym związanych

 

Wnioskodawca, do którego została skierowana oferta Prezesa Sądu Apelacyjnego
w Warszawie określająca warunki ponownego wykorzystywania żądanej informacji publicznej oraz opłaty z tym związane - może, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

W razie wniesienia sprzeciwu, Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie rozstrzyga,
w drodze decyzji, o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub
o wysokości opłat. Od decyzji wydanej w tym zakresie wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy.

Od decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia, w terminie 30 dni, od dnia doręczenia decyzji, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, złożonej za pośrednictwem Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

 

Pliki do pobrania:

 

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej - PDF

(wprowadzony rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz.U. poz. 94).

 

Rejestr zmian dla: Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej

Podmiot odpowiedzialny:
Małgorzata Jurczenia
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2013-10-23
Publikacja w dniu:
2013-10-23
Opis zmiany:
Aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-03-26
Publikacja w dniu:
2012-03-26
Opis zmiany:
Dodanie wniosku do pobrania