Zasady udostępniania informacji publicznej

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. – Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.).

 

1. Informacja publiczna udostępniana jest przede wszystkim poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

 

2. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP może być udostępniona na wniosek zainteresowanego, z zastosowaniem poniższych zasad.

 

-  Informacja publiczna udostępniana jest na zarządzenie Prezesa lub Wiceprezesa Sądu,

-  udostępnienie informacji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku,

-  jeżeli informacja nie może być udostępniona w wyznaczonym terminie wnioskodawca zostaje poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi,

-  udostępnienie informacji następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem chyba, że środki techniczne, jakimi dysponuje Sąd to uniemożliwiają,

-  udostępnienie treści dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej jest bezpłatne; za udostępnienie treści dokumentu w formie papierowej pobiera się opłatę w wysokości 1 zł za stronę, powiększając ją o równowartość kosztów nadania przesyłki w przypadku wnioskowania  o przesłanie informacji pocztą.

 

 

 

 

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można złożyć:

 

-  osobiście w Biurze Obsługi Interesantów,
-  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres administracja@waw.sa.gov.pl lub boi@waw.sa.gov.pl,
-  za pomocą platformy e-PUAP,
-  poczty tradycyjnej, na adres:

            Sąd Apelacyjny w Warszawie

            Pl. Krasińskich 2/4/6

            00-207 Warszawa

 

Formularz wniosku - WORD , PDF

 

Rejestr zmian dla: Zasady udostępniania informacji publicznej

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-26
Publikacja w dniu:
2017-04-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-26
Publikacja w dniu:
2017-04-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-26
Publikacja w dniu:
2017-04-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Małgorzata Jurczenia
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2013-10-23
Publikacja w dniu:
2013-10-23
Opis zmiany:
Aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-03-26
Publikacja w dniu:
2012-03-26
Opis zmiany:
Aktualizacja informacji