Konkurs na stanowisko asystenta sędziego

Sąd Apelacyjny w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego pod nr Kd-122-140/11. Liczba wakujących  stanowisk  – 3, liczba wolnych stanowisk -5 (umowa na zastępstwo).

 

Termin konkursu : 16 grudnia 2011r. w siedzibie Sądu Apelacyjnego 00-27 Warszawa, Pl. Krasińskich 2/4/6.
Termin składania zgłoszeń wyznaczony jest od 2 listopada  2011r. do 24 listopada 2011r.
Do zgłoszenia kandydat dołącza:


1.wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego /wskazane jest podanie adresu e-mail/;
2.życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
3.oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;
4.oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi  postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
5.zaświadczenie o ukończeniu  aplikacji ogólnej prowadzonej przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdaniu egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego albo ukończeniu aplikacji notarialnej, adwokackiej lub radcowskiej i złożeniu odpowiedniego egzaminu;
6.oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
7. 3 aktualne fotografie zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
Do zgłoszenia można dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje.
Wymagane dokumenty można składać osobiście w nieprzekraczalnym terminie 2-24 listopada  2011r. w Oddziale Kadr Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Pl. Krasińskich 2/4/6, pok. 1A01 lub 1A03 lub drogą pocztową ( decyduje data stempla pocztowego).

 

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu  zostanie umieszczona na stronie internetowej Sądu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszona w siedzibie Sądu  2 grudnia  2011r.

 

Lista kandydatów dopuszczona do konkursu na stanowisko asystenta sędziego - plik WORD

 

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta 2011 - plik WORD

Rejestr zmian dla: Konkurs na stanowisko asystenta sędziego