Konkurs na stanowisko asystenta sędziego nr Kd-122-20/17

Prezes Sądu  Apelacyjnego w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego pod nr Kd-122-20/17 . Liczba wolnych  stanowisk  – 1.

 

Termin konkursu : 3 marca 2017r. godz. 1000 sala A w siedzibie Sądu Najwyższego 00-951 Warszawa, Pl. Krasińskich 2/4/6 / drugi etap konkursu / i 10 marca 2017r.  /trzeci etap konkursu/.

Termin składania zgłoszeń: do 14 lutego 2017r.

Do zgłoszenia kandydat dołącza:

1.wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego /wskazane jest podanie adresu e-mail i numer telefonu /;

2.własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;

3.oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo  oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;

4.oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi  postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

5.ewentualne zaświadczenie o ukończeniu  aplikacji ogólnej prowadzonej przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdaniu egzaminu sędziowskiego , prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego lub radcowskiego;

6.oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;

7.oświadczenie o polskim obywatelstwie i korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich:

8. aktualną fotografię zgodną z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Do zgłoszenia można dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje.

Wymagane dokumenty można składać osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 14 lutego 2017r. w Oddziale Kadr Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Pl. Krasińskich 2/4/6, pok. 1A01, 1A03,1A05  lub drogą pocztową / decyduje data stempla pocztowego/.


LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU KONKURSU NA ASYSTENTA SĘDZIEGO PLIK PDF

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO III ETAPU KONKURSU NA ASYSTENTA SĘDZIEGO PLIK PDF

WYNIKI KONKURSU PLIK PDF

Rejestr zmian dla: Konkurs na stanowisko asystenta sędziego nr Kd-122-20/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-03-10
Publikacja w dniu:
2017-03-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-03-09
Publikacja w dniu:
2017-03-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-02-24
Publikacja w dniu:
2017-02-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-02-24
Publikacja w dniu:
2017-02-24
Opis zmiany:
b/d