Konkurs nr kd-122-184/16 na wolne stanowisko inspektor ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego w sądzie apelacyjnym w warszawie

Warszawa, 28 października 2016r.

 

 

OGŁOSZENIE Kd-122-184/16

Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Warszawie ogłasza konkurs na wolne stanowisko w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie Pl. Krasińskich 2/4/6, 00 - 207 Warszawa

 

Liczba wolnych stanowisk – 1 w niepełnym wymiarze tj. 0,5 etatu

Stanowisko: inspektor ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego

Miejsce świadczenia pracy: Pl. Krasińskich2/4/6, ul. Ciasna 6 oraz ul. Chopina 1

 

I. Zakres zadań:

 • ochrona fizyczna, elektromagnetyczna i kryptologiczna niejawnego systemu teleinformatycznego,
 • szkolenie osób wyznaczonych do korzystania z systemu teleinformatycznego,
 • zapewnienie zgodności funkcjonowania bezpiecznej stacji komputerowej z SWB,
 • analiza zagrożeń, proces szacowania ryzyka zagrożeń,
 • opracowywanie i aktualizacja dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego w części dotyczącej sprzętu oraz środków ochrony i bezpieczeństwa,
 • kontrola pracy osób zatrudnionych przy tworzeniu aplikacji, instalowaniu nowych systemów operacyjnych, konfiguracji sprzętu i oprogramowania bezpiecznej stacji komputerowej,
 • określenie w porozumieniu z administratorem systemu teleinformatycznego technicznych i programowych wymagań dla bezpiecznego stanowiska komputerowego,
 • współpraca z DBTI ABW.

 

II. Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe informatyczne II stopnia,
 • aktualne poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” /wydane przez ABW lub SKW/,
 • zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie dostępu do informacji niejawnych,
 • zaświadczenie o odbyciu specjalistycznego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego przeprowadzonego przez ABW lub SKW.

III. Wymagania preferowane:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • kultura osobista,
 • systematyczność,
 • zaangażowanie.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podanie o zatrudnienie na powyższym stanowisku adresowane do Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Warszawie z zaznaczeniem sygnatury konkursu wraz z aktualnym adresem i numerem telefonu kontaktowego,
 • list motywacyjny,
 • cv,
 • dokumenty poświadczające wymagane szkolenia i poświadczenie bezpieczeństwa /kopie/,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów II stopnia o kierunku informatycznym,
 • oświadczenie, że nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i cywilnych,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015.2135),
 • 1 zdjęcie.

 

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne z zaznaczeniem sygnatury konkursu wraz z załącznikami należy składać:

Biuro Obsługi Interesanta Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Pl. Krasińskich2/4/6

00-898 Warszawa

(pokój 0A14)

 

w terminie do 18 listopada 2016 r. osobiście bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego).

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana w dn. 22 listopada 2016 r. na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego w Warszawie wraz z miejscem i terminem II etapu.

 

VI. Unieważnienie konkursu:

Sąd Apelacyjny w Warszawie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

 

Konkurs pozostaje nierozstrzygnięty z uwagi na brak kandydatów.

Rejestr zmian dla: Konkurs nr kd-122-184/16 na wolne stanowisko inspektor ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego w sądzie apelacyjnym w warszawie