Konkurs nr kd-122-186/16 na wolne stanowisko specjalistę ds. inwestycji i zamówień publicznych w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie

 

Warszawa, 28 października 2016r.

 

 

OGŁOSZENIE Kd-122-186/16

Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Warszawie ogłasza konkurs na wolne stanowisko w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie Pl. Krasińskich 2/4/6, 00 - 207 Warszawa

 

 

Liczba wolnych stanowisk – 1, w pełnym wymiarze

Stanowisko: specjalista ds. inwestycji i zamówień publicznych

Miejsce świadczenia pracy: Warszawa

 

I. Zakres zadań:

 • koordynowanie kompleksowej realizacji zadań wynikających z przeprowadzania działań związanych z pozyskiwaniem i zagospodarowywaniem nieruchomości na obszarze apelacji;
 • koordynowanie procesami związanymi z opracowywaniem dokumentacji niezbędnej do gospodarowania i nadzoru nad nieruchomościami w obszarze apelacji oraz przygotowywanie projektów niezbędnych dokumentów z tego zakresu;
 • uzgadnianie z przedstawicielami użytkowników zadań inwestycyjnych i remontowych dla nich prowadzonych;
 • opracowywanie koncepcji i wytycznych do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, remontowych w obszarze apelacji;
 • dokonywanie oceny stopnia realizacji zadań związanych z pozyskaniem i zagospodarowaniem nieruchomości na rzecz sądów w obszarze apelacji oraz zadań inwestycyjnych i remontowych na nich prowadzonych, jak też dokonywanie oceny efektywności ekonomicznej prowadzonych przedsięwzięć;
 • biegła znajomość aktów prawnych związanych z procesem inwestycyjnym w jednostkach budżetowych,
 • biegła znajomość Wytycznych do projektowania budynków dla sądów powszechnych,
 • umiejętność weryfikacji kosztorysów,
 • analiza zagrożeń, proces szacowania ryzyka, układanie terminowości realizacji i płatności finansowych w trakcie realizacji procesów inwestycji budowlanych,
 • całokształt organizacji, funkcjonowania i spraw leżących w zakresie działania i kompetencji związanych z zapewnieniem, prowadzeniem i dokumentacją procedur o zamówienie publiczne zgodnych z Pzp dotyczących procesów inwestycyjno - budowlanych Sądu Apelacyjnego w Warszawie,
 • ponoszenie odpowiedzialności pod względem formalnym za wydawane opinie, wnioski w sprawach inwestycji budowlanych i zamówień publicznych,

II. Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie techniczne,
 • aktualne poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „zastrzeżone” /wydane przez ABW lub SKW/,
 • powyżej 10 lat doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
 • powyżej 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu zespołem zamówień publicznych w administracji publicznej,
 • powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w zarządzaniu procesami inwestycjami w państwowych jednostkach budżetowych lub spółkach Skarbu Państwa,
 • udokumentowana wiedza w zakresie procesów inwestycyjno - budowlanych zdobyta w szkoleniach lub konferencjach technicznych.

 

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podanie o zatrudnienie na powyższym stanowisku adresowane do Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Warszawie z zaznaczeniem sygnatury konkursu wraz z aktualnym adresem i numerem telefonu kontaktowego,
 • list motywacyjny,
 • cv,
 • dokumenty poświadczające wymagane doświadczenie zawodowe, wymagane szkolenia i poświadczenie bezpieczeństwa /kopie/,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • oświadczenie, że nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i cywilnych,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922),
 • 1 zdjęcie.

 

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne z zaznaczeniem sygnatury konkursu wraz z załącznikami należy składać:

Biuro Obsługi Interesanta Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Pl. Krasińskich 2/4/6

00-207 Warszawa

(pokój 0A14)

 

w terminie do 18 listopada 2016 r. osobiście bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego).

 

VI. Unieważnienie konkursu:

Sąd Apelacyjny w Warszawie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

 

Ogłoszenie o kondydatach do konkursu <plik PDF>

-Wynik konkursu <plik PDF>

 

 


 

Rejestr zmian dla: Konkurs nr kd-122-186/16 na wolne stanowisko specjalistę ds. inwestycji i zamówień publicznych w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie