Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. zwanym dalej jako RODO informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sąd Apelacyjny w Warszawie, Pl. Krasińskich 2/4/6 Warszawa, kod pocztowy 00-207; zwanym dalej jako ADO.

 2. ADO wyznaczył w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pomocą e-maila: iod@waw.sa.gov.pl.

 3. Przetwarzanie danych osobowych, w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, odbywa się  w celu:

 • sprawowania wymiaru sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego,
 • zatrudnienia w sądzie,
 • świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • prowadzenia zamówień publicznych,
 • prowadzenia sprawozdawczości
 • prowadzenia działalności finansowej,
 • prowadzenia ewidencji i archiwizacji dokumentów,
 • sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów,
 • realizacji zadań z zakresu działalności komorników i asesorów sądowych oraz notariuszy,
 • przeprowadzania kontroli i audytów,
 • przeprowadzania szkoleń,
 • udostępniania informacji publicznej,
 • udzielania informacji uprawnionym osobom,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia – monitoring wizyjny, rejestracja rozmów telefonicznych.

 4. Przetwarzanie danych osobowych w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie odbywa się na podstawie art. 6, 9, 10 RODO.

 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie.

 6. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa: 

 • dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
 • prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,
 • prawo do usunięcia – korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany,
 • prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f. (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny),
 • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie - w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w wypadku jeżeli przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 
Należy pamiętać, że zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa, w tym RODO. To, czy i z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej przetwarzania przez Sąd Apelacyjny w Warszawie Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 8. Dane osobowe znajdujące się w Sądzie nie będą przetwarzane w oparciu o podejmowanie zautomatyzowanych decyzji, w tym dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

 9. Państwa dane nie będą przekazywane odbiorcom danych ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa lub udzielonej przez Państwa zgody.

Rejestr zmian dla: Obowiązek informacyjny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-10-09
Publikacja w dniu:
2018-10-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-06-18
Publikacja w dniu:
2018-06-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
Beata Waś
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-05-30
Publikacja w dniu:
2018-05-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
Tomasz Popis
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-05-30
Publikacja w dniu:
2018-05-30
Opis zmiany:
b/d