Oddziały Sądu

W Sądzie Apelacyjnym w Warszawie  funkcjonują Oddziały, wykonujące czynności z zakresu administracji sądowej w celu zapewnienia optymalnych warunków do realizacji podstawowej działalności Sądu.


ODDZIAŁ ADMINISTRACYJNY (Plac Krasińskich 2/4/6, I piętro) - prowadzenie spraw organizacyjnych, w tym m.in.: prowadzenie sekretariatów Prezesa i Wiceprezesów, nadzór na pracą archiwum zakładowego, prowadzenie biura podawczego i Biura Obsługi Interesantów; sprawy socjalno-bytowe sędziów, pracowników administracyjnych i asystentów sędziego; prowadzenie spraw związanych z udzielaniem informacji publicznej.

ODDZIAŁ KADR (Plac Krasińskich 2/4/6 – I piętro) - prowadzenie spraw kadrowo-etatowych i osobowych sędziów i pozostałych pracowników Sądu Apelacyjnego oraz aplikantów objętych szkoleniem na obszarze apelacji warszawskiej; prowadzenie spraw dyscyplinarnych; obsługa biurowa Sądu Dyscyplinarnego; nadzór nad podziałem i wykorzystaniem etatów w jednostkach podległych.

 

Kierownik

Oddziału Kadr i Oddziału Administracyjnego (pokój 1A09): Urszula Ochenduszko

tel. 22 530 87 13

fax 22 530 90 58

 

Zastępca Kierownika

Oddziału Administracyjnego i Oddziału Kadr (pokój 1A06): Małgorzata Jurczenia

tel. 22 530 87 10

fax 22 530 90 57


Sekretariat Sądu  Dyscyplinarnego (pokój nr 1A06):

tel. 22 530 87 10ODDZIAŁ FINANSOWO-KONTROLNY (ul. Inflancka 4C, 00-189 Warszawa, budynek D; II piętro) - opracowanie na podstawie projektów przedkładanych dyrektorowi Sądu Apelacyjnego przez dyrektorów sądów okręgowych, projektu budżetu państwa w części odpowiadającej sądom na obszarze apelacji warszawskiej oraz projektu budżetu Sądu Apelacyjnego; wykonywanie budżetu Sądu Apelacyjnego; kontrola wykonania budżetów sądów podległych oraz przestrzegania na obszarze apelacji warszawskiej zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych; prowadzenie rachunkowości Sądu Apelacyjnego.

 

Kierownik Oddziału - Główny Księgowy : Teresa Wacińska (pokój 307)

tel. 22 358 68 15

fax 22 358 68 34


Kasa (Plac Krasińskich 2/4/6, pokój nr 0A13):

tel. 22 530 88 84

 

Kierownik Zespołu Kontroli: Tomasz Zdyb (pokój nr 304)

 

 

ODDZIAŁ INWESTYCYJNO-GOSPODARCZY (ul. Inflancka 4C, 00-189 Warszawa, budynek D; II piętro) - prowadzenie spraw związanych z działalnością inwestycyjną Sądu Apelacyjnego; zaopatrzenie Sądu w urządzenia, sprzęt i materiały niezbędne do bieżącej działalności; administrowanie terenem, budynkiem i pomieszczeniami sądowymi; prowadzenie gospodarki środkami transportowymi; zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych; organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie działalności inwestycyjnej sądów okręgowych na obszarze apelacji warszawskiej.

 

Obecnie obowiązki kierownika oddziału pełni Dyrektor Sądu (pokój nr 310)

tel. 22 358 68 00

fax 22 358 68 30

 

Zastępca Kierownika Oddziału (pokój nr 313): Anna Czyżewska

tel. 22 358 68 25

 

ODDZIAŁ  INFORMATYCZNY  (Plac Krasińskich 2/4/6, I piętro) - utrzymanie funkcjonalności systemów informatycznych w Sądzie, w tym w szczególności przygotowywanie planów rozwoju sieci, podnoszenie bezpieczeństwa sieci i przetwarzania danych w systemach teleinformacyjnych; opracowywanie planu zakupów sprzętu komputerowego, oprogramowania, licencji na potrzeby Sądu; nadzorowanie okresowych konserwacji sprzętu komputerowego i oprogramowania użytkowego; szkolenie pracowników w zakresie obsługi sprzętu komputerowego i pomoc w jego eksploatacji; obsługa techniczna systemów informatycznych eksploatowanych w Sądzie; promowanie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych usprawniających  pracę; współpraca z Koordynatorem Krajowym ds. wdrażań systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych w zakresie wprowadzanych i funkcjonowania projektów informatycznych w Sądzie Apelacyjnym; wsparcie merytoryczne i techniczne służb informatycznych w sądach z obszaru apelacji warszawskiej.

 

Kierownik Oddziału (pokój nr 1A04): Grzegorz Śledziewski

tel. 22 530 87 69

fax 22 530 90 33

Zastępca Kierownika Oddziału (pokój nr 1A04): Przemysław Węglicki

tel. 22 358 87 71

fax 22 530 90 33

 

 

Oddział do spraw ochrony i informacji niejawnych  - zapewnienie ochrony informacji niejawnych; organizacja pracy Kancelarii Tajnej i archiwum materiałów niejawnych; przyjmowanie i rejestrowanie oświadczeń majątkowych sędziów, referendarzy i komorników sądowych 
z obszaru apelacji warszawskiej.

Oddział Kancelarii Tajnej nieczynny (remont). Przetwarzanie informacji niejawnych odbywa się w siedzibie Kancelarii Tajnej (budynek Ministerstwa Sprawiedliwości, ul. Chopina 1, pokój 221, drugie piętro)

Oddziałem kieruje Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych: Eryk Smoleński

tel.

Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego (ul. Chopina 1, pokój nr 218) :  Mieczysław Adamczyk

 tel. 22 23 90 759

Kierownik Kancelarii Tajnej (ul. Chopina 1, pokój nr 221): Andrzej Stanielewicz tel. 22 23 90 775

Oddział Kancelarii Tajnej (Plac Krasińskich 2/4/6, pokój nr 2A07) - czynności związane z oświadczeniami majątkowymi sędziów, referendarzy i komorników sądowych.

Tel. 22 530 8752

 

Rejestr zmian dla: Oddziały Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-07-07
Publikacja w dniu:
2018-07-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-04-25
Publikacja w dniu:
2018-04-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-04-17
Publikacja w dniu:
2018-04-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-03-21
Publikacja w dniu:
2018-03-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-03-09
Publikacja w dniu:
2018-03-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-02-13
Publikacja w dniu:
2018-02-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-09-15
Publikacja w dniu:
2017-09-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-07
Publikacja w dniu:
2017-06-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-25
Publikacja w dniu:
2017-04-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-06
Publikacja w dniu:
2017-04-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-06
Publikacja w dniu:
2017-04-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-03-31
Publikacja w dniu:
2017-03-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-03-31
Publikacja w dniu:
2017-03-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Małgorzata Jurczenia
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2013-10-23
Publikacja w dniu:
2013-10-23
Opis zmiany:
Aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Małgorzata Jurczenia
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2013-01-04
Publikacja w dniu:
2013-01-04
Opis zmiany:
Zarządzenie Prezesa Sądu nr 228/12