Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej z 18 kwietnia 2016 roku

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej z 18 kwietnia 2016 roku

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej wyraża stanowczy sprzeciw wobec przejawów braku poszanowania przez przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej zasady trójpodziału i równowagi władz zawartej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Postępowanie takie godzi w autorytet władzy sądowniczej, a w konsekwencji - autorytet Państwa.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej w pełni popiera dotychczasowe działania podejmowane przez Krajową Radę Sądownictwa, w szczególności przyjęte przez nią 7 kwietnia 2016r. stanowiska:

1)     w sprawie wystąpienia Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z 5 kwietnia 2016r.:

2)     w przedmiocie nieopublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016r. w sprawie K 47/15.

Zgromadzenie negatywnie ocenia uchylanie się przez organy władzy wykonawczej od realizacji ustawowego obowiązku niezwłocznej publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Jako organ samorządu sędziowskiego wzywamy władzę ustawodawczą i wykonawczą do zachowywania należytych standardów określonych Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przy tworzeniu prawa, jego zmianach i realizacji.

 

Rejestr zmian dla: Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej z 18 kwietnia 2016 roku