Uwierzytelnianie dokumentów

 

 

Warunkiem wykorzystania polskiego dokumentu sądowego w obrocie prawnym za granicą jest uzyskanie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych:

  • žklauzuli apostille- w celu posługiwania się dokumentem w państwach, które są stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych,
  • žlegalizacji dokumentu - w celu posługiwania się dokumentem w państwach, które nie są stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych.

 

 

Apostille i legalizacja dokumentów przez Ministerstwie Spraw Zagranicznych

 

Przed wydaniem klauzuli apostille/legalizacją dokumentu przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wymaga on uwierzytelnienia.

Uwierzytelnianie dokumentów sądowych przeznaczonych do użytku za granicą reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 roku w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych (t.j. - Dz.U. z 2014r., poz. 1657).

 

Wyciąg z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28.01.2002r. (Rozdział 2)

 

Prezes Sądu Apelacyjnego lub upoważniony przez niego sędzia uwierzytelnia autentyczność podpisu sędziego, referendarza sądowego lub sekretarza sądowego oraz autentyczność pieczęci urzędowej sądu wyłącznie na dokumentach sporządzonych w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie.

Za uwierzytelnienie dokumentu pobiera się opłatę skarbową w wysokości 26 zł.
(podstawa prawna: ustawa z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej – t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1827).

 

Opłatę skarbową można uiścić:

 

 

  • žw kasie Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Nowogrodzkiej 43,
  • žprzelewem na konto Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43,
    00-691 Warszawa, nr rachunku: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

 

 

Wniosek o uwierzytelnienie dokumentu Sądu Apelacyjnego w Warszawie można złożyć:

 

 

  • žosobiście – w Biurze Obsługi Interesantów,
  • žza pośrednictwem poczty, na adres: 00-207 Warszawa, pl. Krasińskich 2/4/6

 

 

Do wniosku należy dołączyć:

 

1.oryginał dokumentu do uwierzytelnienia,

2.potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.