Wykaz instytucji i punktów udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej

Wykaz instytucji udzielających nieodpłanej pomocy prawnej

 

Przygotowaliśmy dla naszych interesantów wykaz niektórych instytucji i organizacji świadczących bezpłatną pomoc prawną. Poniższe materiały zostały opracowane na podstawie ogólnodostępnych informacji. Zachęcamy do skorzystania z niżej wymienionych informacji osoby, które potrzebują wsparcia w trudnych sytuacjach prawnych i nie wiedzą do kogo mają się zwrócić o pomoc.

 

Rzecznik Praw Obywatelskich - www.rpo.gov.pl 
- jest konstytucyjnym, niezależnym i niezawisłym organem ochrony prawnej. Po pomoc może się zwrócić każdy, kogo wolności lub prawa zostały naruszone przez władze publiczne. Zadaniem Rzecznika jest stanie na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji i innych aktach. 
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
al. ,,Solidarności" 77 
00 - 090 Warszawa 
tel. (0-22) 55 17 700 
fax. (0-22) 827 64 53 
e-mail rzecznik@rpo.gov.pl


Helsińska Fundacja Praw Człowieka - www.hfhrpol.waw.pl - organizacja pozarządowa zajmująca się prawami człowieka. Służy fachowym doradztwem w zakresie problemów dotyczących naruszeń praw osobistych i politycznych. Przyjmuje sprawy, w których doszło lub mogło dojść do naruszeń praw człowieka, zwłaszcza prawa do rzetelnego procesu, naruszenia nietykalności przez policję, do wolności osobistej, do informacji o działalności organów władzy państwowej i samorządowej itp. Przedstawiciele fundacji obserwują procesy, pomagają w formułowaniu skarg do Europejskiego Trybunału w Strasburgu, pomagają imigrantom uzyskać status uchodźcy. Fundacja nie zajmuje się sprawami socjalnymi, nie świadczy usług adwokackich. 
ul. Zgoda 11 
00-018 Warszawa 
tel. (0-22) 828 10 08 
fax (0-22) 556 44 50 
e-mail hfhr@hfhrpol.waw.pl

Aktualne programy udzielające porad prawnych:

http://www.hfhrpol.waw.pl/pomocprawna.html

 

Centrum Praw Kobiet - www.cpk.org.pl 
-pomaga ofiarom przemocy oraz dyskryminowanym. Udziela porad i pomocy w sprawach z zakresu prawa karnego (przemoc domowa), rodzinnego (sprawy rozwodowe, alimentacyjne, związane z władzą rodzicielską) oraz pracy. Zapewnia porady prawnika, porady psychologiczne, zapewnianie pełnomocnika kobietom, których sprawa może mieć charakter precedensowy oraz udziela wsparcia kobietom w kontaktach z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

ul. Wilcza 60 lok.19 
00-679 Warszawa 
tel. (0-22) 622-25-17, tel./fax (0-22) 652-01-17 
e-mail temida@cpk.org.pl


Komitet Ochrony Praw Dziecka - www.kopd.pl 
-organizacja , której zadaniem jest ochrona dziecka przed krzywdą i naruszaniem jego podstawowych praw i interesów. Jest miejscem gdzie można skorzystać z konsultacji psychologicznych.

ul. Flory 7 lok. 6 
00-586 Warszawa 
tel. (0-22) 848-24-24 
tel./fax (0-22) 848-07-20 
e-mail kopd@kopd.pl ,


Rzecznik Praw Dziecka - www.brpd.gov.pl 
- instytucja zajmująca się sprawami związanymi z problemami dzieci i młodzieży do lat 18. Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka określonych w Konstytucji RP, Konwencji o prawach dziecka i innych przepisach prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców. Może żądać wyjaśnień na temat sprawy od instytucji, sądu, prokuratora.

Adres Biura Rzecznika Praw Dziecka: 
Biuro Rzecznika Praw Dziecka 
ul. Śniadeckich 10 
00-656 Warszawa 
tel. 0 22 696 55 50 
e- mail: rzecznik@brpd.gov.pl ,


Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) - www.fdds.pl  
Chroni dzieci przed krzywdzeniem i pomaga tym, które doświadczyły przemocy. W prowadzonym przez FDDS 


Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowskiej bezpośrednią pomoc psychologiczną i prawną znajdą dzieci uczestniczące w procedurach prawnych – ofiary krzywdzenia oraz ich rodziny. Pomoc prawna obejmuje konsultacje z zakresu prawa karnego i rodzinnego. Udzielana jest pomocy w napisaniu pisma do sądu, instytucji.


Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowskiej
ul. Mazowiecka 12/25 
00-048 Warszawa 
tel./fax (0-22) 826 88 62, (0-22) 826 14 34 
e-mail cpd@fdds.pl


Centrum Dziecka i Rodziny 
ul. Walecznych 59 
03-926 Warszawa 
tel. (0-22) 616 16 69 
fax (0-22) 672 65 86 
e-mail walecznych@fdn.pl


Na stronach Komendy Stołecznej Policji www.policja.waw.pl/?page=Structure[&]id=2[&]did=27#54 
znajdują się adresy

 • Ośrodków i interwencji kryzysowej
 • Wybranych instytucji zajmujących się pomocą osobom poszkodowanym na terenie województwa mazowieckiego
 • Pomocy uchodźcom i cudzoziemcom.

 

Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków i Kolizji Drogowych "Alter Ego" - http://www.alterego.org.pl . -stowarzyszenie pomagaja poszkodowanym w wypadkach drogowych. Można skorzystać również z pomocy psychologa, rzeczoznawców oraz adwokatów. W imieniu poszkodowanych występuje z roszczeniami do zakładów ubezpieczeń sprawców. W trudnych sytuacjach pokrywa częściowo koszty adwokackie i sądowe. ul. Ciołka 13 pok. 4, 
00-445 Warszawa 
tel. (0-22) 877 38 10 
fax (0-22) 877 38 17 
e-mail alterego@alterego.org.pl


Miejski Rzecznik Konsumentów

Do zadań rzecznika należy zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów, występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony interesów i praw konsumentów oraz udzielanie konsumentom pomocy przy dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej.

Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie
ul. Canaletta 2
00-099 Warszawa

Godziny pracy:
Poniedziałek: 8.00 – 18.00
Wtorek-piątek: 8.00 – 16.00

tel. (+48) 22 44 33 444,
fax (+48) 22 44 33 470
e-mail: konsument@um.warszawa.pl

 

Federacja Konsumentów - www.federacja-konsumentow.org.pl 
-głównym celem instytucji jest ochrona indywidualnego konsumenta w Polsce. W trudniejszych sprawach prawnicy podejmują bezpośrednie interwencje u sprzedawców i producentów, wskazują na nieprawidłowości w sposobie załatwienia reklamacji, powołują się na właściwe przepisy uzasadniające roszczenia klientów. Gdy mediacja zawiedzie, piszą pozwy i prowadzą sprawy sądowe w imieniu konsumentów, najpierw próbując rozstrzygnąć spór przed polubownym sądem konsumenckim, a w ostateczności przed sądem powszechnym. 
Al. Stanów Zjednoczonych 53 
04-028 Warszawa. 
tel. (0-22) 827 64 81 
e-mail warszawa@federacja-konsumentow.org.pl


Rzecznik Ubezpieczonych - www.rzu.gov.pl 
reprezentuje interesy wobec ubezpieczycieli i funduszy emerytalnych. .Rzecznik podejmuje się mediacji z zakładem ubezpieczeń, doradza. Eksperci udzielają porad głównie przez telefon: 
Biuro Rzecznika Ubezpieczonych 
Al. Jerozolimskie 44 (dawny budynek Uniwersalu) 
00-024 Warszawa 
tel. (0-22) 333-73-26, 333-73-27, 333-73-28 
fax (0-22) 333-73-29 
e-mail biuro@rzu.gov.pl


Krajowa Rada Spółdzielcza - www.krs.com.pl
-udziela pomocy członkom spółdzielni, którzy dowiedzą się m.in., jak założyć spółdzielnie, jak odliczyć VAT w spółdzielniach, jak ustalić koszta opłat eksploatacyjnych itp. Prawnicy interpretują przepisy spółdzielcze, udzielają porad, piszą opinie prawne. 
ul. Jasna 1 
00-013 Warszawa 
tel. (0 22) 827 46 88


Centrum Informacyjne dla Niepełnosprawnych - www.niepelnosprawni.pl 
- na pytania dotyczące niepełnosprawności odpowiadają pracownicy socjalni i prawnicy 
Centrum Integracja Warszawa 
ul. Dzielna 1 
00-162 Warszawa 
tel. (0-22) 831 85 82, faks wew. 13 
e-mail warszawa@integracja.org


Rzecznik Praw Pacjenta - www.bpp.waw.pl 
-do biura wpływają zgłoszenia z całej Polski. Biuro umożliwia pacjentom kontakt z osobami obsługującym infolinię, prawnikami oraz konsultantami medycznymi. Ponadto w Biurze zatrudnione są osoby pełniące funkcję Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego. 
ul. Długa 38/40 
00-2388Warszawa 
tel./faks:(0-22) 635-75-78 
e-mail sekretariat@bpp.gov.pl


Główny Inspektorat Pracy (GIP), Okręgowy Inspektorat Pracy (OIP) www.gip.pl 
Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy 
na ul. Lindleya 16 
00-973 Warszawa 
V piętro, pokój nr 501 
tel. (0 22) 583-17-27


Automobilklub Polski  w Warszawie - stowarzyszenie działające między innymi na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, oferuje bezpłatną pomoc prawną adresowaną do uczestników wypadków komunikacyjnych-osób poszkodowanych oraz osób narażonych na sankcje prawne.

Dyżury w czwartki od godz. 17.00 do godz.19.00 
w siedzibie Automobilklubu Polski przy ul. Pańskiej 85 w Warszawie, I piętro, pok. 11
zarezerwowanie terminu spotkania pod numerem telefonu 789 222 355 lub przez email: info@barnat.pl


Biuro Porad Obywatelskich - www.warszawa.bpo.engo.pl 

przeznaczone dla ludzi w trudnej sytuacji życiowej z Warszawy. Informuje o przysługujących prawach z każdej dziedziny: od spraw mieszkaniowych, przez ubezpieczenia, prawo pracy, po przemoc w rodzinie. Nie zajmuje się podatkami. Doradca pomoże sformułować pismo do instytucji, wskaże przydatne adresy, np. mediatorów, podpowie, jakie uprawnienia ma osoba poszkodowana. 
ul. Gałczyńskiego 3 
00-362 Warszawa 
tel. (0-22) 828 12 95 
e-mail bpo@free.ngo.pl

 

Fundacja Academia Iuris - www.academiaiuris.pl 
Pomaga wszystkim, których nie stać na opłacenie prawnika, głównie emerytom, rencistom, bezrobotnym i samotnym matkom. Nie zajmuje się sprawami podatkowymi, z zakresu prawa gospodarczego, nie pomaga w separacjach czy rozwodach.. Informacje o godzinach dyżurów prawników można uzyskać w siedzibie fundacji 
Fundacja Academia Iuris 
ul. Freta 20/24a 
00-227 Warszawa 
Kontakt z biurem Fundacji: 
tel. (0-22) 498 72 30 
fax (0-22) 499 71 70 
e-mail biuro@academiaiuris.pl


Klinika Prawa - Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej przy Wydziale Prawa i Administracji UW - www.klinika.wpia.uw.edu.pl 
-studenci skupieni w Klinice Prawa świadczą bezpłatnie pomoc prawną osobom 
w trudnej sytuacji majątkowej, których nie stać na opłacenie adwokata lub radcy prawnego. 
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 
00-325 Warszawa 
uwaga: klinika nie udziela porad telefonicznych oraz za pomocą poczty elektronicznej. 
tel./fax (0-22) 552-43-18 
tel. (0-22) 552-08-11 
e-mail klinika@wpia.uw.edu.pl

 

Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna WPiA UKSW - www.poradniaprawnawpia.uksw.edu.pl
-studenci prawa świadczą bezpłatnie pomoc prawną osobom w trudnej sytuacji majątkowej, których nie stać na opłacenie adwokata lub radcy prawnego
-wszystkie porady są konsultowane z pracownikami Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu, którzy nadzorują pracę Poradni
ul. Wóycickiego 1/3,bl. 17,  01-938 Warszawa
Pokój numer 65
Telefon: 22 569 97 30
e-mail: poradniaprawnawpia@uksw.edu.pl

 

Studencka Poradnia Prawna przy Akademii Leona Koźmińskiego
www.poradnia.kozminski.edu.pl
Studenci prawa pod nadzorem merytorycznym opiekunów naukowych udzielają bezpłatnej pomocy prawnej osobom niezamożnym poprzez sporządzanie pisemnych opinii prawnych i projektów pism z zakresu prawa: administracyjnego, cywilnego, karnego, rodzinnego i opiekuńczego, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego.
ul. Jagiellońska 59
pokój A-1 (parter budynku A) 
03-301 Warszawa
tel.: 22 519-22-38
fax: 22 519-23-18
e-mail: poradnia@kozminski.edu.pl 

 

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Prezydent m.st. Warszawy w załączniku do zarządzenia 647/2017 określił miejskie lokale, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogram wskazujący dni i godziny, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna w 2017 r.

 

Dodatkową informację mogą Państwo uzyskać pod adresem: darmowa pomoc prawna

 

Caritas Diecezji Siedleckiej dostrzegając potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego od kilku lat tworzy na terenie województwa mazowieckiego instytucjonalne formy wsparcia i pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, osobom im najbliższym oraz świadkom. Działania te wynikają z Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, wpisują się w zadania zlecone przez Ministerstwo Sprawiedliwości jako Dysponenta Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem i Pomocy Postpenitencjarnej, obecnie Funduszu Sprawiedliwości i tym samym znajdują swoje odzwierciedlenie w postaci Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzonych przez Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach, Łosicach i Pilawie. Praca Ośrodków ukierunkowana jest na kompleksowe działania mające głównie na celu niwelowanie skutków doświadczanych przestępstw oraz pomoc w rozwiązaniu trudnych sytuacji związanych i bezpośrednio wynikających z doświadczanego przestępstwa. Oferta jest również odpowiedzią na bariery z jakimi borykają się osoby pokrzywdzone przestępstwem, osoby im najbliższe i świadkowie, które uniemożliwiają im reagowanie na krzywdzenie.

BEZPŁATNA pomoc obejmuje:

 • pomoc prawną
 • pomoc tłumacza w celu uzyskania pomocy prawnej
 • pomoc psychologiczną / psychiatryczną
 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych
 • pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych
 • organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe
 • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania
 • udzielenie schronienia
 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej
 • pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych
 • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości
 • pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych
 • pokrywanie kosztów zakupu urządzeń i wyposażenia
 • finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego
 • w szczególnych przypadkach osobie pokrzywdzonej przydzielany jest opiekun-wolontariusz, który asystuje jej poza Ośrodkiem, pomagając przy załatwianiu niezbędnych formalności.

 

Celem działalności Ośrodków prowadzonych przez Caritas Diecezji Siedleckiej jest również wsparcie w powrocie do równowagi oraz ochrona przed wtórną wiktymizacją. Ideą jest zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem, osobom im najbliższym i świadkom należnych im uprawnień, zarówno w trakcie trwania procedur karnych, jak i po ich zakończeniu. W myśl art. 10 ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, w przypadku zagrożenia dla zdrowia psychicznego pokrzywdzonego, świadka lub osób im najbliższym, organ prowadzący czynności operacyjno-rozpoznawcze albo postępowanie sprawdzające lub postępowanie przygotowawcze albo sąd informuje pokrzywdzonego lub świadka o możliwości uzyskania pomocy psychologicznej świadczonej przez podmioty, które otrzymały na ten cel dotację z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej: siedlce.caritas.pl oraz w poniższych placówkach:

 

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Siedlcach

08-110 Siedlce, ul. Budowlana 1

tel. 500 566 881, e-mail: siedlce.oppp@caritas.pl

 

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Łosicach

08-200 Łosice, ul. Narutowicza 2B

tel. 500 566 924, e-mail: losice.oppp@caritas.pl

 

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Pilawie

08-440 Pilawa, ul. Wojska Polskiego 16

tel. 500 566 876, e-mail: pilawa.oppp@caritas.pl

               

Rejestr zmian dla: Wykaz instytucji i punktów udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-09-12
Publikacja w dniu:
2018-09-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-05-22
Publikacja w dniu:
2018-05-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-12
Publikacja w dniu:
2017-05-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-12
Publikacja w dniu:
2017-05-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-12
Publikacja w dniu:
2017-05-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-12
Publikacja w dniu:
2017-05-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-12
Publikacja w dniu:
2017-05-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-12
Publikacja w dniu:
2017-05-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-12
Publikacja w dniu:
2017-05-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-12
Publikacja w dniu:
2017-05-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-28
Publikacja w dniu:
2017-04-28
Opis zmiany:
b/d